وقتی تو باشی

وقتی تو باشی:

مهربونیت آرومم میکنه، غصت خاموشم میکنه، رویات غرقم میکنه، نوازشت مستم میکنه و دامنت خوابم میکنه

وقتی تو باشی:

عشقت تسلیمم میکنه، دوست داشتنت رامم میکنه و ایمانت مطمئنم میکنه

وقتی تو باشی:

شعرت نرمم میکنه، خاطرت گرمم میکنه، یادت در بندم میکنه، امیدت پیوندم میده و آرزوت امیدوارم میکنه

/ 0 نظر / 10 بازدید